آموزش Word2013 قسمت آخر

word

منوی Review :
این منو شامل محتویات ذیل است :
Proofing
Language
Comments
Tracking
Changes
Compare
Protect
OneNote

word81

Proofing :
Spelling Grammar : با استفاده از این آپشن میتوانیم مشکلات گرامری و املای خود را دریافت و آنرا اصلاح کنیم.

با کلیک نمودن بالای آپشن Spelling & Grammar ویندو ذیل باز میشود که دارای محتویات ذیل است.

word82

 

Ignore : با کلیک نمودن بالای این آپشن برنامه از اصلاح گرامری و املای آن صرف نظر میکند البته تنها از یک لغت که انتخاب کردیم.
Ignore All : با کلیک نمودن بالای این آپشن برنامه از اصلاح گرامری و املای تمام محتویات سند صرف نظر میکند.

. Add : هرگاه لغت ما را برنامه شناخته نتوانست و آنرا غلت شمرد اما مطمئن باشیم که لغت ما درست است با استفاده از این آپشن میتوانیم آنرا به Dictionary برنامه اضافه کنیم تا بار دیگر برنامه آنرا بشناسد.
Change : با استفاده از این آپشن میتوانیم لغت غلط ما را با لغات که در بالا نشان داده شده تبدیل کنیم.
Change All : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم تمام لغات که در سند ما غلت است با لغات که خود برنامه میخواهد تبدیل میکند.
Define : با استفاده از این آپشن میتوانیم عبارت ) Phrase ( را ترجمه کنیم. البته این آپشن به شکل بیش فرض در برنامه غیر فعال است پس برای فعال
کرد ن آن باید از سایت آفیس دیکشنری آنرا دانلود کنید.
Thesaurus : با استفاده از این آپشن میتوانیم دیگر معنای های لغت مورد نظر را دریافت کنیم البته این دیکشنری از قبل در برنامه نصب میباشد.
Word Count : این آپشن تعداد کلمات ، لغات ، پاراگراف ، خطوط ما را شمار میکند.

 

word83

Language :
a . Translate : با استفاده از این آپشن میتوانیم تمام سند را و یا متن انتخاب شده را ترجمه کنیم.  البته برای ترجمه باید به اینترنت وصل باشیم و همچنان باید یک Account در Microsoft داشته باشیم .

Language :
Set Proofing Language : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که برنامه نظر به کدام زبان غلطی ها را اصلاح کنیم .
. Language Preference : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که خود برنامه را به کدام زبان نمایش بدهد. البته در این جا تنها زبان انگلیسی قرار دارد برای اضافه کردن دیگر زبان ها باید آن زبان را از اینترنت دانلود کنید.

word84

Comments :
New Comment : با استفاده از این آپشن میتوانیم در مورد یک کلمه و یا یک لغت معلومات یا نظریه بدهیم.
Delete : با استفاده از این آپشن میتوانیم Comment های را که درج کردیم حذف کنیم.
Previous : این آپشن ما را به Comment قبلی میبرد.
Next : این آپشن ما را به Comment بعدی میبرد.
Show Comments : هرگاه این آپشن را فعال کنیم Comment ها را نشان میدهد و اگر غیر فعال کنیم Comment ها را نشان نمیدهد.

 

word85

Tracking :
Track Changes : این آپشن میتواند تغییرات که در سند بیاید ردیابی کند و آنرا نشانی کند. این آپشن بیشتر وقتی مفید است که سند شما تکمیل شده باشد اما آنرا برای چک نمودن یا گرفتن نظر به کسی داده باشید.
Lock Tracking : با استفاده از این آپشن میتوانیم علامه گذاری را قفل کنیم یعنی به آن پسورد بدهیم.

 

word86

Display For Review :
Simple Markup :هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم سند ما را به شکل ساده علامت گذاری میکند یعنی تنها آغاز خط ما را نشانی میکند.
All Markup : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم وقتی متن را تغییر میدهیم هم در آغاز خط نشانی میکند و خود متن را هم نشانی میکند.
No Markup : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم در سند ما هر تغییرات را که وارد کنیم برنامه آنرا نشانی نمیکند.
i Original : با استفاده از این آپشن میتوانیم حالت اصلی سند خود را مشاهده کنیم.

word87

word88

Changes
Accept : با استفاده از این آپشن میتوانیم تغییرات را که توسط آپشن های قبلی در سند آوردیم آنرا قبول کنیم.
Reject : با استفاده از این آپشن میتوانیم تغییرات را که توسط آپشن های قبلی در سند آوردیم آنرا رد کنیم.

Previous : با استفاده از این آپشن میتوانیم به تغییرات بعدی برویم.
Next : با استفاده از این آپشن میتوانیم به تغییرات بعدی برویم.

word90

Compare :
Compare : با استفاده از این آپشن میتوانیم دو سند را با همدیگر مقایسه کنیم .
Combine : با استفاده از این آپشن میتوانیم دو سند را با همدیگر یکجا کنیم.

word91

word92

Protect :
این آپشن بخاطر امنیت سند ما استفاده میشود.
Block Author : با استفاده از این آپشن میتوانیم دسترسی به سند را به یک شخص مشخص در شبکه بسته کنیم.
Restrict Editing : با کلیک نمودن بالای این آپشن ویندو ی در سمت راست سند ظاهر میشود که دارای محتویات ذیل است.
i Limit Formatting Restrictions : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم نمیتوانیم فرمت متن ما را تغییر دهیم. برای انجام دادن این آپشن اولا Limit Formatting Restriction را فعال میکنیم و بعدا Yes, Start Enforcing Protection را کلیک میکنیم و بعدا پسورد دلخواه را وارد میکنیم.
Editing Restriction : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم ،خود ما میتوانیم تعیین کنیم که کدام امکان برنامه غیر فعال شود. برای انجام دادن این آپشن اولا Editing restrictions را انتخاب میکنیم و بعدا Yes, Start Enforcing Protection را کلیک میکنیم و بعدا پسورد دلخواه را وارد میکنیم.

 

word93

 

.۸ Linked Notes :
با کلیک نمودن بالای این آپشن پروگرام OneNote برای ما باز میگردد ، پروگرام OneNote از جمله پروگرام های بسته آفیس بوده که برای نوشتن یادداشت ها استفاده میشود.

منوی View :
این ینو شامل محتویات ذیل است :
View
Show
Zoom
Window
Macros

View :
این آپشن برای تعیین نمودن نوع نمایش سند استفاده میشود، که در این ورد پنج نوع نمایش داریم که عبارت از:
Read Mode : این نوع نمایش برای خواندن سند یا کتاب استفاده میشود البته در این نوع نمایش شما نمیتوانید سند تان را ویرایش ) Edit ( کنید.
Print Layout : این نوع نمایش نمای استاندارد پروگرام میباشد که سند را قبل از چاپ است نشان میدهد. البته در این نوع نما میتوانید سند
تان را ویرایش ) Edit ( کنید.
Web Layout : این نوع نما سند را به مثل صفحه اینترنتی نشان میدهد و البته شما در این نوع نمایش میتوانید سند تان را ویرایش کنید.
Outline : در این نوع نما سند را به شکل طرح کلی نشان میدهد که در این محتوا و پاراگراف ها به شکل نقطه گذاری شده نشان میدهد. البته در این نوع نما شما میتوانید سند تان را ویرایش کنید.

Draft : این نما سند را به شکل پیش نویس نشانمی دهد که در این نما فقط متن نشان داده میشود و با استفاده از این نما میتوانید به
شکل سریع سند خود را ویرایش کنید.

 

word94

Show :
توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که چی را در سند نمایش دهد و چی را نمایش ندهد.
Ruler : هرگاه این آپشن را فعال کنیم در بالای صفحه ما خط کش ظاهر میشود.
Gridlines : هرگاه این آپشن را فعال کنیم سند ما به شکل گراف یا چهار خانه میشود که این بیشتر برای دیزاین نمودن دقیق استفاده میشود.
Navigation Pane : هرگاه این آپشن را فعال کنیم در پهلوی صفحه ما ویندو باز میشود که نشان دهنده عناوین ، صفحات و همچنان جستجو میباشد.

 

word95

Zoom :
Zoom : با استفاده از این آپشن میتوانیم متن سند خود را نزدیک کنیم
۱۰۰% : هرگاه صفحه خود را نزدیک ) Zoom in ( و یا دور ) Zoom out ( کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم آنرا به حالت استاندارد آن بیاوریم.
One Page : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه تنها یک صفحه را نمایش میدهد.
Multiple Page : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه دو صفحه را نمایش میدهد.
Page Width : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه سند ما را نزدیک میکند.

 

word96

Window :
. New Window : هرگاه این آپشن را انتخاب نماییم برنامه از سند ما یک کپی آنرا در صفحه دیگر باز می کند یعنی سند ما دو سند میشود و هر تغییرات بالای
یکی از سند ها تطبیق کنیم بالای سند دیگر نیز تطبیق میشود.
Arrange All :هرگاه ما چندین سند را در عین زمان باز کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم آنها را به شکل منظم در Desktop ما جابجا کنیم.
Split : با استفاده از این آپشن میتوانیم صفحه را به دو قسمت تقسیم کنیم که البته این تقسیم نمودن برای مقایسه کردن یک پاراگراف با پاراگراف و یا خطی با
خطی دیگری استفاده میشود.
View Side By Side : با استفاده از این آپشن میتوانیم دو سند ما را پهلوی همدیگر قرار دهیم که این بیشتر برای مقایسه کردن دو سند استفاده میشود.

Synchronous Scrolling :این آپشن با پشن قبلی ارتباط دارد یعنی اگر دو  سند را پهلوی هم قرار دادیم و این آپشن را فعال کنیم Scroll bar هر دو سند
باهم دیگر ارتباط پیدا میکند یعنی Scroll bar هر دو سند در عین زمان انتقال میکند.
Switch Windows : هرگاه چندین سند را باز کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم به دیگر سند های باز شده برویم.

 

word97

 

 

******************* پایان*******************

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *