آموزش Word 2013 قسمت چهارم

word

منوی References :
منوی References شامل محتویات های ذیل میباشد:
Table of Contents
Footnotes
Citations & Bibliography
Captions
Index
Table of Authorities

Table Of Contents .1 :این آپشن برای بدست آوردن لیست محتویات استفاده میشود. یعنی توسط این آپشن میتوانیم از محتویات سند ما یک لیست درست کنیم.
More Table of Contents From Office.com .a  : توسط این گزینه میتوانیم لیست های آماده شده را از اینترنت دانلود کنیم.
Custom Table Of Contents .b : توسط این آپشن میتوانیم به دلخواه خود ما یک لیست درست کنیم.
Show Page Numbers : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که در لیست ما شماره صفحات را نشان دهد و یا خیر.
Right Align Page Number : توسط این آپشن تعیین میکنیم که آیا محتوی سند را با شماره صفحه آن ربط دهد یا خیر.
Table Leader : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم خطی که محتوای سند ما را با شماره وصل میکند به چه شکل باشد.
Formats : با استفاده از این آپشن میتوانیم استایل لیست محتویات را تعیین کنیم .
Show Level : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که تا چند Level را در لیست ما نشان دهد.
Use Hyperlinks Instead of Page Numbers : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که لیست محتویات ما با اصل محتوای سند ارتباط داشته باشد یا خیر.

word66

 

Remove Table Of Contents .c: با استفاده از این آپشن میتوانیم لیست محتویات ما را از بین ببریم.

Save Selection To Table Of Contents Gallery .d : هرگاه ما لیست محتویات را درست کنیم و بعدا بخواهیم آنرا ذخیره کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.

word67

 

Add Text : با استفاده از این آپشن میتوانیم برای متنمان  Level تعیین کنیم که برای درست کردن لیست محتویات اضافه کردن Level ضروری میباشد.Level 1 برای عنوان های که بزرگ است استفاده میشود و Level 2 برای عنوان ها ی نسبتا کوچک است استفاده می شود.
Update Table : هرگاه ما در محتوای اصلی سند تغیرات آورده باشیم اما در لیست محتویات نباشد با استفاده از ابن آپشن میتوانیم تغیرات را لیست محتویات بیاوریم.

.۲ Footnotes :
با استفاده از این آپشن میتوانیم یک Footnote ایجاد کنیم.
Footnote برای دادن معلومات بیشتر در مورد یک کلمه استفاده میشود.
Insert Footnote .a : با استفاده از این آپشن میتوانیم یک Footnote ایجاد کنیم اولا بایدبالای کلمه مورد نظر کلیک کنیم.Footnote معلومات را در پایین صفحه ما درج میکند.

Insert EndNote.b : با استفاده از این آپشن نیز میتوانیم در مورد یک کلمه معلومات بیشتر دهیم اما Endnote در اخیر متن نوشته شده معلومات را درج میکند یعنی وقتی پاراگراف ختم میشود Endnote درج میگردد.
Next Footnote : این آپشن ما را به Footnote بعدی میبرد.
Previous Footnote :این آپشن ما را به Footnote قبلی میبرد.
Next Endnote : این آپشن ما را به Endnote بعدی میبرد.
Previous EndNote : این آپشن ما را به Endnote قبلی میبرد.
Show Notes.d : با استفاده از آپشن میتوانیم معلومات که درج کردیم ببینیم.

 

word68

۳ Citations & Bibliography :
Insert Citation.a : با استفاده از این آپشن میتوانیم در مورد یک موضوع معلومات بدهیم.
Add New Source : با کلیک نمودن بالای این آپشن یک ویندو باز میشود که در آن ویندو میتوانیم معلومات را ارایه کنیم. برای دادن معلومات اولا در قسمت Type Of Source در مورد چیز که معلومات میدهیم تعیین میکنیم و بعدا فورم را خانه پری میکنیم.

 

Add New Placeholder : با استفاده از این آپشن میتوانیم یک Citation اضافه کنیم اما در این Citation هیچ معلومات نوشته نیست البته با انتخاب نمودن
Manage Source و بعدا Edit میتوانیم در مورد Citation معلومات دهیم.

word70

Mange source .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم Citation های که اضافه کردیم اداره کنیم یعنی میتوانیم Edit ,Delete Copy کنیم.
Style .c : با استفاده از این آپشن میتوانیم به معلومات که درج کردیم یک استایل بدهیم.
Bibliography.d : با استفاده از این آپشن میتوانیم معلومات بیشتر که در مورد یک موضوع نوشته کرده بودیم در سند ما درج کنیم.

word71

.۴ Captions :
با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم وقتی که ما تصویر و یا Object را درج کردیم چه نام به آن بدهد.
Insert Caption .a :
Label : در این قسمت همان نام عنوان را تعیین میکنیم.
New Label : با استفاده از این آپشن میتوانیم خود ما یک عنوان را به دلخواه خود ما نوشته کنیم.
Exclude Label From Caption : هرگاه این آپشن را غیر فعال کنیم تصاویر را شماره گذاری میکند.

 

Auto Caption : توسط این آپشن میتوانیم بغیر از تصاویر به دیگر پروگرام ها هم عنوان بدهیم.

word72

Insert Table Of Figures .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم از عنوان های که دادیم یک لیست درست کنیم همانند Table Of Contents .
Update Table .c :هرگاه ما یک Table Figure درست کرده باشیم و بعدا در منبع اصلی تیبل تغییرات بیاوریم با استفاده از این آپشن میتوانیم آن تغییرات را در تیبل نیز
بیاوریم.
Cross-Reference .d : این آپشن همانند آپشن Insert Table Of Figures میباشد اما به این تفاوت که در Cross-Reference شماره صفحات را نمایش نمیدهد.

word73

۵ Index :
Index عبارت از یک لیست کلمات کلیدیست که در سند با شماره صفحات که در آن، آن لغات میباشد ظاهر میشود.
Mark Entry.a : این گزینه متن انتخاب شده را در Index سند نشان میدهد.
Update Index .b : هرگاه در منبع اصلی تیبل ما کدام تغییرات آورده باشیم توسط این آپشن می توانیم آن تغییرات را در تیبل ما نیز بیاوریم.

 

word74

۶ Table Of Authorities :تیبل اختیارات عبارت از یک لیست است که در آن میتوانیم صلاحیت ها ی اشخاص را تعیین کنیم.
Mark Citation .a : با استفاده از این آپشن میتوانیم متن انتخاب شده ما را در تیبل اختیارات قرار دهیم.
Insert Table Of Authorities .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم همان تیبل اختیارات را در سند ما درج کنیم.
Update Table .c : هرگاه در منبع اصلی تیبل ما کدام تغییرات آورده باشیم توسط این آپشن می توانیم آن تغییرات را در تیبل ما نیز بیاوریم.

 

word75

 

میوی Mailings :
این منوی برای ارسال نمودن پست الکترونیکی) Email ( استفاده میشود.
منوی Mailing دارای محتویات ذیل است:
Create
Start Mail Merge
Write Insert Fields
Review Result
Finish

.۱ Create :
Envelopes .a (پاکت خط):
با استفاده از این آپشن میتوانیم یک پاکت خط برای ارسال نامه ها درست کنیم. در Envelopes (پاکت خط) دو نوع آدرس داریم که عبارت از :
Delivery Address : عبارت از آدرس گیرنده میباشد یعنی به شخص که میخواهیم نامه را ارسال کنیم.
Return Address : عبارت از آدرس فرستنده میباشد یعنی آدرس خود ما و همچنان آدرس است که گیرنده میخواهد جواب را به آن ارسال کند.
Add Electronic Postage : با استفاده از این آپشن میتوانیم Postage )شماره پوستی( را از طریق اینترنت به نامه های ما اضافه کنیم.
Omit : هرگاه این آپشن را فعال کنیم آدرس شخص فرستنده از بین میرود.
Add To Document : با استفاده از این آپشن میتوانیم نامه را که درست کردیم به صفحه خود درج کنیم.

 

word75

word76

Labels .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم لیبل درست کنیم، لیبل ورق های کوچک میباشد که بیشتر برای نوشتن آدرس ، معلومات کوتاه و دیگر مقاصد استفاده میشود.
Full Page Of The same Label : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم Label ما را در یک صفحه چاپ میکند.
Single Label : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم در یک صفحه ما چندین لیبل را چاپ میکند البته تعداد آنرا میتوانیم خود ما تعیین کنیم.

 

word77

Start Mail Merge .2 :
Start Mail Merge .a :
با استفاده از این آپشن میتوانیم نامه ها و یا سند ها را به شکل ایمیل تهیه و آماده ارسال کردن کنیم.

آپشن Start Mail Merge دارا ی گزینه های ذیل میباشد.
Letters
E-Mail Massage

Envelopes
Label
Directory
Normal Word Document

Step-by-step Mail Merge Wizard

البته از آپشن های بالا آپشن Letters و Envelopes را قبلا مطالعه کردیم. ناگفته نباید گذاشت که تمام آپشن های بالا در Step-by-Step Mail Merge Wizard
گنجانیده شده است.
Select Recipients .b :
Type a New List : با استفاده از این آپشن میتوانیم فهرست از گیرنده گان را تهیه نماییم که به آنها میخواهیم نامه را ارسال کنیم .
Use an Existing List : با استفاده از این آپشن میتوانیم به سرور وصل شویم و از آنجا لیست مورد نظر ما را در سند خود درج کنیم.
Choose From Outlook Contacts : با استفاده از این آپشن میتوانیم معلومات اشخاص که در برنامه Outlook با آنها به تماس هستیم درج کنیم.
Edit Recipients List .c :
با استفاده از این آپشن میتوانیم لیست را که درست کردیم در آن تغییرات بیاوریم.

word78

Write and Insert Fields .3 :
Highlight Merge Fields .a : این آپشن قسمت ها ی که در نامه تغییرات آورده شده Highlight میسازد.
Address Block .b :این آپشن به نامه ها آدرس علاوه میکند.

 

Greeting Line .c:با استفاده از این آپشن میتوانیم به نامه ها یک سطر احوالپرسی علاوه کنیم.
Insert Merge Field .d : با استفاده از این آپشن میتوانیم به از لیست که قبلا درست کرده بودیم معلومات در مورد یک شخص را درج کنیم.
Rules.e : با استفاده از این آپشن میتوانیم یک قانون را در نامه در ج کنیم.
Match Field .f : با استفاده از این آپشن میتوانیم که یک فیلد را با فیلد دیگری مقایسه کنیم.
Update Labels.g : هرگاه Label درست کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم.لیبل را Update یا تغییرات جدید که در منبع آوردیم بالای لیبل هم تطبیق کنیم.

word79۴ Preview Results :
Preview Results : با استفاده از این آپشن میتوانیم نتیجه معلومات را که ما در فیلد قبلا نوشته کرده بودیم ببینیم.
. Next Record, Previous Record : با استفاده از این آپشن میتوانیم به Record های بعدی یا قبلی برویم.
Find Recipient : با استفاده از این آپشن میتوانیم شخص مورد نظر را که قبلا در لیست درج کرده بودیم دریافت کنیم.
Check For Errors : با استفاده از این آپشن میتوانیم که مشکلات نامه را قبل از ارسال کردن چک کنیم.

 

word80

۵ Finish Merge : با استفاده از این آپشن میتوانیم به کارهای ما که در قسمت Mailing انجام دادیم خاتمه ببخشیم یعنی میتوانیم آنرا چاپ کنیم و یا آنرا ارسال کنیم.

 

قسمت اول آموزش

قسمت دوم آموزش

قسمت سوم آموزش

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *