آموزش Word2013 قسمت سوم

word

منوی Design :
منوی Design در پرو گرام ورد شامل آپشن ها ی ذیل می باشد.
Document Formatting
Page Background
.۱ Document Formatting :
Themes .a :در این جا Themes های است که از قبل درست شده اند.
Themes عبارت از مجموعه یکجا شده Font, Font Color, Font Size میباشد که تمام اینها یکجا شده و با کلیک نمودن بالای آن در سند ما تطبیق میشود.
Colors .b : در اینجا ما رنگ متن را انتخاب میکنیم.
Fonts .c : در اینجا ما نوع یا شکل متن ما را انتخاب میکنم.

Paragraph Spacing .d : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که هر پاراگراف از همدیگر چقدر فاصله داشته باشد.
Effects.e : در اینجا تعیین میکنیم که وقتی ما شکلی را سند ما درج کردیم کدام افکت بالای آن تطبیق شود.
Set as Default .f : هر گاه ما رنگ فونت ، فونت یک Themes را تغییر بدهیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا به طور دایمی ذخیره کنیم.

 

word51

۲ Page Background :
Watermark .a : توسط این آپشن میتوانیم یک متن و یا تصویر را به رنگ ضعیف آن در عقب متن ما ایجاد کنیم.
Gallery : در این قسمت Watermark ها از قبل درست شد ه و با کلیک نمودن بالای آن در صفحه ما تطبیق میشود.
More Watermark From Office.com : هر گاه خواسته باشیم دیگر Watermark ها را از اینترنت بگیریم از این آپشن استفاده میکنیم.
برای آوردن Watermark در سند بالای Watermark کلیک میکنیم و بعدا Custom Watermark کلیک میکنیم.
Custom Watermark شامل دو گزینه است که عبارت از:
Picture Watermark : توسط این آپشن میتوانیم تصویر را به حیث Watermark انتخاب کنیم.

برای انتخاب کردن تصویر بالای Select Picture کلیک میکنیم. توسط Scale میتوانیم اندازه تصویر ما را تعیین کنیم.
Text Watermark : توسط این آپشن میتوانیم متن را به حیث Watermark در سند ما تعیین کنیم.

Language .a : در این جا ما زبان متن که نوشته میخواهیم بکنیم تعیین میکنیم.
Text .b : در این جا همان متن مورد نظر را نوشته میکنیم که می خواهیم به حیث Watermark در سند ما با شد.
Font .c : توسط این آپشن شکل متن را تعیین میکنیم.
Size .d : در این جا اندازه متن را تعیین میکنیم .
Color .e : توسط این آپشن میتوانیم رنگ متن ما را تعیین کنیم.

 

Layout .f : هچ هب ام نتم هک مینک نییعت میناوتیم نشپآ نیا طسوت شکل باشد
Diagonal : متن را به شکل زاویه دار میسازد.

 

Horizontal : متن را به شکل افقی میسازد .
Remove Watermark : توسط این آپشن میتوانیم Watermark که درج کردیم آنرا از بین ببریم.
Save Selection Watermark To Gallery : هر گاه بخواهیم Watermark را که درج کردیم به گالری Watermark ها اضافه کنیم از این آپشن استفاده میکنیم .

 

word52

word53

Page Color .b : توسط این آپشن رنگ صفحه را تعیین میکنیم.

 

word55

 

Page Borders .c : .توسط این آپشن می توانیم صفحه را خط کشی کنیم. با کلیک نمودن بالای Page Borders صفحه یی باز میشود که شامل محتویات ذیل است.
Sitting : در این جا نوعیت Page Border را تعیین میکنیم.
Style : توسط این آپشن میتوانیم شکل خط که در اطراف صفحه ما باشد تعیین میکنیم.
Color : توسط این آپشن رنگ همان خطوط چهار طرف صفحه را تعیین میکنیم.
i Width : با استفاده از این آپشن میتوانیم اندازه خطوط چهار طرف صفحه را تعیین کنیم.
Art : توسط این آپشن میتوانیم بر علاوه خطوط از اشکال نیز استفاده کنیم.
Apply To : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم تغییرات که وارد کردیم بالای کدام بخش سند ما تطبیق شود.

word56

 

 

منوی Page Layout

 

این منوی بیشتر در تنظیمات صفحه سهم میگیرد مانند نوعیت صفحه ، حاشیه ها و امثال اینها.
منوی Page Layout شامل محتویات ذیل است ها ی ذیل است.

Page Setup
Paragraph
Arrange

 

Page Setup :
Margin .a : توسط این آپشن میتوانیم حاشیه صفحات را تعیین کنیم . حاشیه عبارت از همان فاصله است که متن از اصل صفحه دارد. در آپشن Margin حاشیه ها از قبل درست شده که با کلیک نمودن بالای آن حاشیه بالای صفحات ما تطبیق میشود.

 

word57

 

Orientation .b :توسط این آپشن ما جهت صفحه ما را تعیین میکنیم.
Portrait : صفحات را به شکل عمودی یا ایستاده میسازد.
Landscape : صفحات را به شکل افقی یا افتاده میسازد.

word58

Size .c : توسط این آپشن ما نوعیت ورق را تعیین میکنیم. در Size نام های ورق ها میباشد که با کلیک نمودن بالای آن صفحه شما به همان شکل تبدیل میگردد.

 

Column .d : توسط این آپشن میتوانیم که متن را به دو و یا بیشتر از دو بخش تقسیم نماییم که از این آپشن بیشتر برای نوشتن اخبار و مجلات استفاده میکنند.

 

word59

Breaks .e : این آپشن برای وقفه دادن استفاده میشود.
Page : این آپشن بین صفحات ما وقفه میدهد یعنی بین دو صفحه ما یک صفحه دیگر ایجاد میکند.
Column : هر گاه ما Column ایجاد کرده باشیم توسط این آپشن میتوانیم از یک کالم به کالم بعدی برویم.
Text Wrapping :هر گاه در بین متن خود شکل آورده باشیم توسط این آپشن میتوانیم خطوط چهار طرف شکل را به بالا و پایین ببریم.
iNext Page : این آپشن همانند آپشن Page است اما تنها با این فرق که Next Page میتواند Section صفحه را نیز جدا کنند.

Continuous : این آپشن نیز Section صفحات را جدا میکند اما به این فرق که به صفحه بعدی نمیرود.
Even Page : این آپشن ما را به صفحات جفت میبرد.
Odd Page : این آپشن ما را به صفحات تاق میبرد.

 

word60

 

. Line Numbers : توسط این آپشن میتوانیم خطوط سند خود را شماره گذاری نمایید برای دادن شماره بالای Line Numbers کلیک نمایید و بعدا Line Numbering Option را انتخاب نمایید بعدا بالای آپشن Line Numbers بروید و گزینه Add Line Numbering را فعال کنید.
i Continuous : هر گاه این آپشن را فعال کنیم و به صفحه دیگر برویم شماره گذاری همچنان ادامه می داشته باشد.
Restart Each Word : هر گاه این آپشن را فعال کنیم و به صفحه دیگر برویم پروگرام شماره گذاری را دوباره آغاز میکند. یعنی دوباره از یک آغاز میکند.
Restart Each Section : هرگاه این آپشن را فعال کنیم وقتی که ما Section را جدا کردیم شماره گذاری را دوباره آغاز میکند.
Suppress For Current Paragraph : این آپشن پاراگراف انتخاب شده ما را از شماره گذاری می کشد.

word61

Hyphenation .g : این آپشن وقتی استفاده میشود که یک لغت به صورت مکمل در یک خط جای نگردد یعنی وقتی یک لغت ما در آخر خط به صورت مکمل جای نشد یک مقدار لغت ما را در همان خط میماند و یک مقدار لغت را به خط بعدی انتقال میدهد.
None : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه لغت ما را به صورت مکمل پایین میاورد.
Automatic : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم خود برنامه لغت ما را به خط دیگر میبرد.
Manual : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم ما میتوانیم به دلخواه خود ما لغت را پایین بیاوریم یعنی تعیین میکنیم که کدام حروف پایین بیاید.

word62

 

.۲ Paragraph :این آپشن برای تعیین نمودن اندازه پاراگراف ما استفاده میشود.
Indent .a :
Left : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که پاراگراف ها از طرف چپ صفحه چقدر فاصله داشته باشد.
Right : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که پاراگراف ها از طرف راست صفحه چقدر فاصله داشته باشد.
Spacing .b :
Before : در این جا تعیین میکنیم که پاراگراف ما از بالا چقدر فاصله داشته باشد.
After : در این جا تعیین میکنیم که پاراگراف ما از پایین چقدر فاصله داشته باشد.

 

word63

 

۳ Arrange :آپشن های این گزینه وقتی فعال میگردد که شما یک شکل را صفحه تان درج کنید.
Position : توسط این آپشن میتوانیم موقعیت تصویر را صفحه تعیین کنیم .
Text Wrapping : این آپشن دارا ی هفت گزینه است که عبارت از :
In Line With Text : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم تصویر را همانند متن میتوانیم از یک محل به محل دیگر انتقال دهیم.
Square :هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم متن سند به چهار طرف تصویر می رود و همچنان با فعال نمودن این گزینه میتوانیم تصویر را به آسانی انتقال دهیم.
Tight : این آپشن همانند گزینه Square بوده اما تنها با این فرق که در Tight متن ما نسبت به Square به تصویر نزدیک تر میباشد.

Top And Button : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم متن ما در بالا و پایین تصویر قرار میگیرد.
Behind Text : هر گاه این آپشن را انتخاب نمایم تصویر به عقب متن میرود.
In Front Of Text : هر گاه این آپشن را انتخاب نماییم تصویر ما در پیشروی متن میرود.
Edit Wrap Point : توسط این آپشن میتوانیم نقاط تصویر را تغییر بدهیم تا در کدام قسمت متن نوشته شود.

 

word64

 

Bring To Forward : هرگاه چندین تصویر داشته باشیم این آپشن تصویر انتخاب شده را به پیشروی میآورد.
Send To Backward : هر گاه چندین تصویر داشته باشیم این آپشن تصویر انتخاب شده را به عقب میبرد میآورد.
Select Pan : هر گاه این آپشن را انتخاب نماییم تصاویر یا اشکال که در سند ما است آنها را به شکل اسم میاورد .
Align :توسط این آپشن میتوانیم تصویر ما را جابجا کنیم.
Group :هر گاه خواسته باشیم چندین شکل و یا تصویر را یکی بسازیم از Group استفاده میکنیم ، اولا اشکال و یا تصاویر مورد نظر را انتخاب میکنیم و بعدا Group را
کلیک میکنیم .و برای دوباره کشیدن از گرو پ بالای Ungroup کلیک میکنیم.
Rotate : توسط این آپشن میتوانیم تصویر و یا شکل مورد نظر را چرخش بدهیم .

 

word65

 

قسمت اول آموزش

قسمت دوم آموزش

 

 

3 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *