آموزش Word 2013 قسمت دوم

word

Tabales .2
a . Table : با استفاده از این گزینه شما میتوانید Table و یا یک جدول ایجاد نماید و در پرو گرام ورد ۲۱۱۳ شما به چندین طریقه میتوانید یک تیبل ایجاد کنید.
یادداشت: تیبل متشکل از سه چیز است
Row : عبارت از خط های اند که به شکل افقی است.
Column : عبارت از خط های اند که به شکل عمودی است
Cell : هر خانه Table را بنام Cell یاد میکنند.
با کلیک نمودن بالای Table شکل ذیل ظاهر میگردد.

 

word10

 

طریقه های درست کردن Table :
در قسمت Table میتوانیم با بردن ماوس ما بالای خانه های خالی یک تیبل ایجاد کنیم .
Draw Table :با استفاده از این آپشن میتوانیم با رسم کردن یک تیبل درست کنیم .
Insert Table :با استفاده از این آپشن میتوانیم با دادن قیمت یک تیبل ایجاد کنیم البته در این جا تنها تعیین میکنیم که چه اندازه Row داشته باشد و چه اندازه Column
Convert Text To Table :با استفاده از این آپشن میتوانیم متن را که از قبل نوشته شده باشد به تیبل درج کنیم.

 

یادداشت :با درست نمودن یک تیبل، دو Tab جدید ظاهر میگردد که عبارت از :
Design Tab
Layout Tab
Design Tab : محتویات این تب عبارت از:
.۱ Table Style Options
.۲ Table Style
.Borders3

 

word11

 

۱ Table Style Options :
Header Row .a : در این جا تعیین میکنیم که تیبل ما Row عنوان داشته باشد یا خیر.
Total Row.b : تعیین میکنیم که در تیبل Total Row را نشان بدهد یا خیر.
Banded Row.c : هر گاه این گزینه را فعال کنیم یک Row ما یک رنگ میشود و Row دیگر ما به رنگ دیگر میباشد البته باید قبلا به تیبل Style داده باشیم.
First Column .d : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که آیا Column اولی ما از دیگر Column ها فرق داشته باشد یا خیر.
Last Column .e : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که آیا Column آخری ما از دیگر Column ها فرق داشته باشد یا خیر.

 

Banded Column .f :  هرگاه این گزینه را فعال کنیم  Column ما یک رنگ میباشد و Column دیگر ما به رنگ دیگر میباشد البته باید قبلا به تیبل Style داده باشیم.

 

 

word12

 

۲ Table Style :
a . با استفاده از این آپشن میتوانیم به Table خود یک استایل بدهیم .
shading .b توسط این امکان میتوانیم به تیبل خود رنگ بدهیم.

 

word13

۳ Borders :
a . در این جا میتوانیم بالای خط های تیبل ما تغیرات بیاوریم مانند تغییر دادن رنگ ,شکل و امثال این ها.

 

word14۲ Layout Tab :
این تب شامل محتویات ذیل است:
Table
Draw
Row And Column
Merge
Cell Size
Alignment
Data
______________________________________________________________________________________.۱ Table
Select .a : با استفاده از گزینه های این آپشن میتوانیم تیبل ما را انتخاب کنیم.
View Gridline .b : هر گاه ما یک قسمت تیبل را حذف کنیم و View Gridline را فعال کنیم در آن زمان قسمت از تیبل را که حذف کرده بودیم به شکل خط ضعیف ظاهر میشود که نشان می دهد این محل حذف گردیده بود.
Properties .c : با استفاده از این آپشن میتوانیم اندازه تیبل , اندازه Row , اندازه Column و اندازه Cell را تعیین کنیم .و همچنان از این جا میتوانیم در مورد تیبل خود معلومات نوشته کنیم.word15۲ Draw :
Draw Table .a : با استفاده از این آپشن میتوانیم یک تیبل را رسم کنیم
Eraser .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم قسمت مورد نظر تیبل را پاک نمایم.word16۳ Row And Column :
Delete .a : توسط این آپشن میتوانیم قسمت ها ی مشخص تیبل ما را حذف کنیم.
Insert (Above, Below, Left, Right) .b :توسط این آپشن میتوانیم که Row و Column درج کنیم. البته به طرف راست , چپ , بالا و پایین .

word17.۴ Merge :
این گزینه برای یکجا کردن استفاده میشود.
Merge Cell .a : این آپشن Cell های انتخاب شده را یکجا میکند.
Split Cell .b : این آپشن یک Cell انتخاب شده را جدا جدا میکند.
Split Table .c :این آپشن Table ما را جدا میکند.word18.۵ Cell Size :
a . Auto Fit :
Auto Fit Contacts : این آپشن تیبل ما را به اندازه کوچک میآورد اما با نوشته کردن متن اتوماتیک بزرگ میگردد.
Auto Fit Window :تیبل ما را به اندازه Window ما منظم میسازد.
Fixed Column Width : این گزینه اندازه تمام Column ها را یک اندازه میسازد.
word19 Height : توسط این آپشن میتوانیم ارتفاع تیبل ما را تعیین کنیم.
Width : توسط این آپشن میتوانیم عرض تیبل ما را تعیین کنیم.
Distribute Rows :هر گاه اندازه Row های ما غیر منظم باشد توسط این آپشن میتوانیم آنها را منظم کنیم.
Distribute Column : هر گاه اندازه Column های ما غیر منظم باشد توسط این آپشن میتوانیم آنها را منظم کنیم.

 

word20۶ Alignment :
a . در این قسمت تعیین میکنیم که متن ما در کدام قسمت Cell قرار داشته باشد.
Text Direction .b :با استفاده از این آپشن میتوانیم جهت متن ما را در Cell تعیین کنیم.

Cell Margin .c : نتم هک مینک نییعت میناوتیم نشپآ نیا زا هدافتسا اب زا اصل Cell چقدر فاصله داشته باشد.

word21.۷ Data :
Sort .a : از این آپشن میتوانیم برای منظم کردن تیبل نظر به نام یا شماره استفاده کنیم.
Repeat Header Row .b : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم در هر صفحه ما عنوان تیبل را به طور تکراری میاورد.
Convert To Text .c : این آپشن تیبل ما را به متن تبدیل میکند.
Formula .d : با استفاده از این آپشن میتوانیم در برنامه ورد فرمول نوشته کنیم.word22.۳ Illustrations :
a . Picture :برای درج کردن تصویر استفاده میشود. برای درج کردن تصویر اولا بالای آن کلیک کنید و بعدا به آدرس تصویر میرویم و بالای تصویر مورد نظر دو
کلیک میکنیم.با درج نمودن تصویر یک تب جدید بنام Format ایجاد میگردد.Format Tab
.۱ Adjust :
Remove Background .a : هر گاه خواسته باشیم عقب یک تصویر را از بین ببریم از این آپشن استفاده می کنیم.
Correction .b :توسط این آپشن میتوانیم اندازه روشنی تصویر را تعیین کنیم.
Color .c :توسط این آپشن میتوانیم رنگ تصویر را تغییر بدهیم.
Artistic Effect .d :در این جا بعضی Effect های است که میتوانیم با کلیک نمودن بالای آن آنرا تطبیق کنیم.
Compress Picture .e : توسط این آپشن میتوانیم تصویر ما را فشرده نمایم یعنی اگر سایز تصویر زیاد باشد با این امکان میتوانیم آنرا کم کنیم.
Change Picture .f : هر گاه بخواهیم تصویر خود را به تصویر دیگری تبدیل کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.
Reset Picture .g : هر گاه تصویر خود را Edit کرده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا دوباره حالت اولش بیاوریم.
Reset Picture And Size.h : هر گاه ما تصویر خور را Edit کرده باشیم و هم اندازه آنرا تغییر داده باشیم با کلیک نمودن بالای این آپشن تصویر ما به حالت اول بر میگرداند.word23.۲ Picture Style :
a . در این جا استایل از قبل درست شده گی است و با کلیک نمودن بالای آن، آن استایل ها بالای تصویر ما تطبیق میگردد.
b . Picture Border : با استفاده از این آپشن میتوانیم که رنگ چهار طرف تصویر را تعیین کنیم.
i . Picture Effect : توسط این آپشن میتوانیم به تصویر خود یک Effect بدهیم.
c . Picture Layout : توسط این آپشن میتوانیم تصویر را با یک شکل (shape) یکجا کنیم.

 

 

word24.۳ Arrange :
a . Position : توسط این آپشن میتوانیم موقعیت تصویر ما را صفحه تعیین کنیم .
b . Text Wrapping : این آپشن دارا ی هفت گزینه است که عبارت از :
In Line With Text : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم، تصویر را میتوانیم به مثل متن انتقال بدهیم .
Square :هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم متن سند ما به چهار طرف تصویر می رود و همچنان با فعال نمودن این گزینه میتوانیم تصویر را به آسانی انتقال دهیم.
Tight  : این آپشن همانند گزینه Square بوده اما تنها به این فرق که در Tight متن ما نسبت به Square به تصویر نزدیک تر میشود.

Top And Button   : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم متن سند در بالا و پایین تصویر قرار میگیرد.

Behind Text    : هر گاه این آپشن را انتخاب نمایم تصویر به عقب متن قرار میگیرد.
In Front Of Text : هرگاه این آپشن را انتخاب نماییم تصویر در مقابل  متن قرار میگیرد.

Edit Wrap Point : توسط این آپشن میتوانیم نقاط تصویر را تغییر بدهیم تا در  کدام قسمت متن نوشته شود.
word25

 

Bring To Forward.a  : هر گاه ما چندین تصویر داشته باشیم این آپشن تصویر انتخاب شده را به پیشروی میآورد.
Send To Backward .b : هر گاه ما چندین تصویر داشته باشیم این آپشن تصویر انتخاب شده را به عقب میبرد میآورد.
Select Pan.c  : هر گاه این آپشن را انتخاب نماییم تصاویر یا اشکال که در سند است به شکل اسم میاورد، یعنی اسم همان Object ها را نشان میدهد.
Align.d :توسط این آپشن میتوانیم تصویر خود را در صفحه جابجا کنیم.
Group.e :هر گاه خواسته باشیم چندین شکل و یا تصویر را یکی بسازیم از Group استفاده میکنیم ، اولا اشکال و یا تصاویر مورد نظر را انتخاب میکنیم و بعدا Group را کلیک میکنیم البته برای انتخاب کردن چندین شکل کلید CTRL را محکم بگیرید و بعداً بالای اشکال مورد نظر کلیک کنید. برای دوباره کشیدن از گروپ بالای Ungroup کلیک میکنیم.

Rotate .h: توسط این آپشن می توانیم تصویر و یا شکل مورد نظر را چرخش بدهیم.
word26

Online Picture.a : از این طریق میتوانیم تصاویر را از اینترنت بگیرم و در سند ما درج کنیم.
Shapes .b : عبارت از اشکال میباشد و نظر به ضرورت میتوانیم از آنها استفاده کنیم ، با اضافه کدام Shape یک Tab جدید اضافه میشود که همانند تب فارمت که در تصویر  بود میباشد
Smart Art .c :توسط این آپشن میتوانیم اشکال زیبا بیاوریم که این اشکال نشان دهنده ارتباط میباشد.
Charts .d : با استفاده از این آپشن میتوانیم چارت های احصایوی را وارد سند خود نمایم و با انتخاب یکی از چارت های موجود در برنامه پرو گرام Excel باز میگردد و ما میتوانیم با وارد نمودن قیمت به آن چارت ، چارت را به شکل استاندارد بسازیم تفصیل بیشتر چارت در پرو گرام Excel مطالعه میگردد.
Screen Shoot .e :این آپشن از جمله امکانات جدید در پروگرام ورد ۲۱۱۳ میباشد که با استفاده از این آپشن شما میتوانیم از صفحه خود و صفحات که باز است عکس بگیرید.

word27

Apps .4  :توسط این گزینه میتوانیم پرو گرام های دیگری که برای برنامه آفیس درست شده است دانلود کنیم.

 

word28

Online Video.5 : توسط این گزینه در پرو گرام ورد میتوانیم ویدیو ها را به شکل online در اینترنت ببینیم و آنرا به سند خود درج کنیم.

word29

۶ Links :
Hyperlink .a :توسط این آپشن میتوانیم متن و یا اشکال خود را با فایل، پرو گرام ارتباط دهیم و با گرفتن کلید Ctrl بالای متن که ارتباط اش قبلا برقرار شده باشد
باز کنیم.
Bookmark .b : برای نشانی کردن نقطه مشخص سند ما استفاده میشود مثلا: کتاب بزرگ را مطالعه میکنیم و چون تمام کتاب را نمیتوان در یک روز مطالعه کرد پس توسط Bookmark میتوانیم تا آخرین جای که مطالعه کردیم نشانی کرد و روز بعد بدون کدام اشتباه ادامه آنرا مطالعه کنیم.
Cross-Reference .c : برا معلومات در مورد این آپشن به مینوی Preference مراجعه کنید.

 

word30

 

.۷ Comment : برای دادن نظر در مورد متن ،تصویر و یا شکل مشخص استفاده میشود. اولا جای مورد نظر را انتخاب کنید و بعدا بالای Comment کلیک نماید. برای از
بین بردن Comment :شما میتوانید بالا Comment راست کلیک کنید و بعدا Delete Comment را انتخاب کنید.

word31

Header & Footer .8 :
Header .a : توسط این آپشن میتوانیم به صفحه خود عنوان درج کنیم که این عنوان در هر صفحه تکرار می گردد این عنوان میتواند موضوع سند ما باشد یا شماره صفحه و امثال اینها.
با کلیک نمودن بالای Header مینوی باز میشود که در آن مینو Header های وجود دارد که از قبل درست شده است که با کلیک نمودن بالای آن در صفحه ما تطبیق میگردد.
More Headers From Office.Com .b : توسط این آپشن میتوانیم دیگر Header ها را از اینترنت دانلود کنیم.
Edit Header .c :توسط این آپشن میتوانیم خود ما به دلخواه خود یک Header بسازیم.
Remove Header .d : هر گاه ما به صفحه خود کدام Header داده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا از بین ببریم.
Save Selection To Header Gallery.e :هر گاه ما Header را درج کنیم و بعدا بالای تغیرات بیاوریم و بخواهیم آنرا ذخیره کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.

 

word32

Footer .b : توسط این آپشن میتوانیم به صفحه ما یک پا ورقی بدهیم که پا ورقی میتواند نام نویسنده کتاب باشد یا شماره صفحات و یا امثال اینها.
Edit Footer .c : توسط این آپشن میتوانیم خود ما به دلخواه خود یک Footer بسازیم.
Remove Footer .d : هر گاه به صفحه خود کدام Footer داده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا از بین ببریم.
Save Selection To Footer Gallery .e : هر گاه ما Footer را درج کنیم و بعدا بالای تغیرات بیاوریم و بخواهیم آنرا ذخیره کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.

 

word33

Page Number .c  : .توسط این آپشن می توانیم صفحات سند را شماره گذاری کنیم.
Top Of Page .d : توسط این آپشن میتوانیم شماره را در بالای صفحه خود درج کنیم.
Bottom Of Page .e :توسط این آپشن میتوانیم شماره را در پایین صفحه خود درج کنیم.
Page Margin.f : این آپشن شماره را در قسمت حاشیه صفحه درج میکند.
Current Position .g : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم در هر قسمت که Cursor ماوس ما باشد در همان قسمت شماره درج میکند.
Format Page Number.h :در این جا میتوانیم فارمت نمبر که در صفحه درج میکنیم تغییر بدهیم.
Remove Page Number .i : توسط این آپشن میتوانیم شماره های که درج کردیم دو بار حذف کنیم.

 

word34

با درج نمودن Header ، Footer و یا Page number مینوی جدید بنام Design ایجاد میگردد که این منو شامل محتویات ذیل است

منوی Design :
Header & Footer
Insert
Navigation
Options
Position
Close

 

word35

۱ Header & Footer : محتویات این آپشن با محتویات Header & Footer که در منوی Insert بود یکسان میباشد.

word36

Insert .2 :برای درج کردن دیگر گزینه ها به سند ما استفاده میشود مانند:
Date And Time .a :هر گاه بخواهیم به Header یا Footer تاریخ و یا ساعت همان زمان را درج کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.
Document Info .b . : از این جا میتوانیم که Information سند خود را درج کنیم.
Quick Part .c : توسط این آپشن میتوانیم Auto Text ، Document Property و Field که از قبل درست شد ه در سند ما درج کنیم. برای معلومات مفصل در این مورد لطفاً به مینوی Insert بخش Text مراجعه کنید.
Picture .d :برای درج کردن تصویر در Header یا Footer سند استفاده میشود.
Online Picture .e :توسط این آپشن میتوانیم تصاویر را به شکل online از اینترنت بگیریم و در سند خود درج کنیم.

 

word37

۳ Navigation :
Go To Header .a : با استفاده از این آپشن میتوانیم به Header برویم.
Go To Footer .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم به Footer برویم .
Previous.c :هر گاه ما در چندین صفحه Header و Footer داشته باشیم توسط این آپشن میتوانیم به Header و یا Footer قبلی برویم.
Next .d : هر گاه ما در چندین صفحه Header و Footer داشته باشیم توسط این آپشن میتوانیم به Header و یا Footer بعدی برویم.
Link To Previous .e :توسط این آپشن میتوانیم ارتباط صفحات را از یکدیگر جدا کنیم یعنی اگر بخواهیم یک صفحه یک Header یا Footer داشته باشد و صفحه دیگر ،دیگر Header یا Footer داشته باشد. طریقه فعال سازی : برای فعال کردن این آپشن اولا با ید صفحات را از همدیگر جدا کنیم، برای جدا کردن صفحات به آدرس ذیل بروید:
Go To Page Layout Menu + Break + Continues

البته در هنگام دادن Section در آخر صفحه باید باشید. برای جدا کردن ارتباط شان بالای Link To Previous کلیک کنید.

word38

۴ Options :
Different First Page .a : هر گاه این آپشن را فعال کنیم Header و Footer صفحه اول ما نسبت به دیگر صفحات فرق میکند.
Different Odd & Even Page .b : هر گاه آپشن را فعال کنیم صفحات جفت سند ما یک Header و Footer می داشته باشد و صفحات تاق سند ما دیگر
Header و Footer می داشته باشد.
Show Document Text .c : هر گاه این آپشن را غیر فعال کنیم در هنگام نوشتن Header و یا Footer متن سند ما پنهان میشود.

word39

۵٫ Position : توسط این آپشن میتوانیم موقعیت متن را در Header و یا Footer تعیین کنیم.
Header From Top.a :توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن Header از اصل Header چقدر فاصله داشته باشد.

Footer From Bottom.b : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن Footer ما از اصل Footer چقدر فاصله داشته باشد.

Insert Alignment Tab.c :در این جا میتوانیم تعیین کنیم که متن در کدام قسمت Header و یا Footer موقعیت داشته باشد. یعنی راست ، چپ و یا مرکز.

word40

 

Close .d : برای بسته کردن  Header و یا Footer استفاده میشود.

word41

 

 

Text .9 :
Text Box  .a : برای درج نمودن Text Box یا جعبه متن استفاده میشود ، با Text Box میتوانید در هر قسمت صفحه که خواسته باشید میتوانید متن نوشته کنید.
برای درج نمودن جعبه متن از Draw Text Box استفاده میکنم.
Quick Part  .b : توسط این آپشن میتوانیم Auto Text ، Document Property و Field که از قبل درست شد ه در سند خود درج کنیم.
Auto Text : توسط این آپشن میتوانیم از متن که بیشتر استفاده میکنیم آنرا انتخاب نموده و بعدا توسط Save Selection To Auto Text Gallery آنرا ذخیره کنیم و هر زمان که خواسته باشیم از آن استفاده کنیم.
Document Property : توسط این آپشن میتوانیم معلومات سند خود را مانند نویسنده سند ، موضوع سند ، ایمیل شخص نویسنده و امثال اینها در سند درج  کنیم.
Field : این یک آپشن بزرگ میباشد و با کلیک نمودن بالای آن ویندو باز میشود، در ویندو باز شد ه این آپشن به کتگوری ها تقسیم شده که از بین اینها به گونه مثال Date And Time را مطالعه میکنیم .
Date And Time : برای درج نمودن معلومات تارخ و ساعت سند استفاده میشود.

 

Create Date : نشان دهنده تاریخی است که سند ما در آن تاریخ درست گردیده.
Date : برای درج نمودن تاریخ که موقعیت دارید استفاده میشود.

 

Edit Time .c : نشان می دهد که بالای سند ما چقدر کار شده است البته واحد آن دقیقه میباشد.
Print Date .d : نشان میدهد که سند ما در کدام تاریخ و ساعت چاپ گردیده.
Save Date .e : نشان میدهد که سند در چه وقت ذخیره گردیده است.
Time .f : نشان دهنده ساعت همان زمان میباشد.
Formula : توسط این آپشن میتوانیم از فرمول های پرو گرام ورد استفاده کنیم. البته این فرمول ها در Table نتیجه میدهد. چند فر مولی از پرو گرام ورد:

 

SUM= (Above, Left, Right)           Used For Add or Sum Value
MIN= (Above, Left, Right)            Used For Find Minimum Value
MAX= (Above, Left, Right)           Used For Find Maximum Value
AVERAGE= (Above, Left, Right)    Used For Find Average of Value

Above اعداد بالای فرمول را جمع میکند.

Left اعداد طرف چپ فرمول را جمع میکند.

Right اعداد طرف راست فرمول را جمع میکند.

بحث بیشتر در این مورد در پرو گرام Excel خواهیم داشت.

 Building Blocks Organizer: توسط این آپشن میتوانیم از یک محل به صفحه ما Header, Footer, Page Number, Cover Page, Water Mark درج کنیم.

Save Selection To Quick Parts Gallery : هر گاه ما صفحه را با استفاده از آپشن های بالا درست کردیم بعدا آنرا انتخاب میکنیم و توسط Save Selection آنرا  ذخیره میکنیم.

word42

word43

word44

word45

 Word Art .c : توسط این آپشن میتوانیم به متن انتخاب شده دیزاین های زیبا بدهیم.

Drop Cap .d : توسط این آپشن میتوانیم حرف اول لغت را بزرگتر از دیگر حرف ها آن لغت بسازیم.

Dropped : این آپشن متن اصلی را پیش میکند و کلان میشود.

In Margin : این آپشن متن اصلی را به حالت خودش میماند و کلمه بزرگ شده را در حاشیه صفحه میرود.

Drop Cap Option : توسط این آپشن میتوانیم خود ما تعیین کنیم که در Dropped چقدر متن فاصله داشته باشد و در In Margin متن چقدر فاصله داشته باشد.

word46

 Signature Line .e : توسط این آپشن میتوانیم امضا را در سند خود درج کنیم.

Date And Time .f : برای درج نمودن تاریخ و ساعت استفاده میشود.

Object .g :
Object : برای آوردن دیگر پرو گرام ها در سند استفاده میشود.برای آوردن پرو گرام بالای Object کلیک کنید و بعدا پرو گرام مورد نظر را پیدا و انتخاب کنید.

       Text From File :هرگاه خواسته باشینم از یک سند تنها متن آن را بیاوریم  از این آپشن استفاده میکنیم.

word47

word48

 Symbols .10 :
a . Equation : توسط این آپشن میتوانیم فرمول ها ی که قبلا درست شده است در سند خود درج کنیم.

More Equation From Office.Com : توسط این آپشن میتوانیم دیگر معاد لات ( Equation ( را از اینترنت بگیریم و در سند خود درج کنیم.

Insert New Equation : توسط این آپشن میتوانیم خود ما یک معادله درست کنیم.

 Save Selection To Equation Gallery : توسط این آپشن میتوانیم معاد لات که درست کردیم به گالری معاد لات ما ذخیره کنیم.

Symbol .b : توسط این آپشن میتوانیم علامت که بیشتر در ریاضیات استفاده میشود به سند خود درج کنیم.

More Symbols : در این جا دیگر سمبول ها است که میتوانیم با دبل کلیک نمودن بالای آن آنرا در سند درج کنیم.

word49

word50

 

 

قسمت سوم آموزش

 

قسمت اول آموزش

 

2 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *