آموزش word 2013 قسمت اول

word

MS Word یا مایکروسافت ورد از جمله پرو گرام های بسته Office بوده که بیشتر بخاطر نوشتن و دیزاین نمودن کتاب ها , مجلات, اخبار, اسناد و امثال این ها استفاده
می شود.پرو گرام ورد با داشتن شکل زیبا و مناسب به آسانی میتوانیم اسناد ما را دیزاین نمایم و همچنان پرو گرام ورد به شکل خودکار اشتباهات جزیی را رفع نموده و از لحاظ انشاء و گرامر آنرا برسی و اصلاح مینماید.
مایکروسافت ورد از جمله پرو گرام های موثر است که استفاده کنند گان زیادی دارد , این مبحث یک رهنما در مورد اساسا ت پرو گرام ورد و چگونگی ایجاد و ثبت یک سند و یا متن می باشد.

 

طریقه های دسترسی به پرو گرام ورد:

Start Menu + All Program + Microsoft Office 2013 + Word 2013
RUN(Win Key + R)+ Write To Text Box(Winword) RUN(Win Key + R) + CMD + Start Winword
Right Click On Desktop + New + Microsoft Word Document

Right Click On Taskbar +Toolbar +Click Address + Write To Text Box Winword

محتویات صفحه Word 2013 :
Title Bar
Menu Bar
Tool Bar
Word Document Window
Scroll Bar
Language In Use
Document View Buttons

zoom

hgfvh

Title Bar : این محل نشان دهنده نام سندی است که فعلا شما از آن استفاده می نمایید و البته نام سند را شما نام گذاری میکنید ولی اگر صفحات که از طرف ما نامگذاری نشده باشد خود پرو گرام آنرا نام گذاری می کند یعنی به نام Document با شماره.

Menu Bar : در قسمت پایین Title Bar مشاهده کرده میتوانید که تمام امکانات پرو گرام در این جا گنجانیده شده است.

Quick Access Toolbar : در این جا بعضی آپشن های پروگرام که بیشتر از آن استفاده میکنیم موجود است.

Tool Bar : تمام محتویات مینو ها در Toolbar موجود است.

Word Document Window : این عبارت از همان صفحه است که ما متن ما را در آن نوشته میکنیم.

Language In Use : نشان دهنده زبانی است که متن ما نوشته میشود.

Document View Buttons : در این جا میتوانیم تعیین کنیم که صفحه ما را به چه شکل نشان دهد و در این قسمت میتوانیم صفحه را به سه شکل ببینیم:

 Read Mode

 Print Layout

Web Layout

Zoom :با استفاده از این آپشن میتوانیم صفحه را نزدیک و دور نماید.

*********************************************

مینوی File :
در مینوی Info آپشن های ذیل گنجانیده شده است:

Info
New
Open
Save
Save As
Print
Share
Export
Close
Account
Option

Info : در این جا می توانیم در مورد سند معلومات بدهیم و همچنان می توانیم امنیت سند ما را تامین نمایم.

.۱ Protect Document :
a . Mark As Final : سند ما را به حالت می آورد که نمیتوانیم به آن هیچگونه تغیرات بیاوریم.  البته برای خارج شدن از این حالت باید بالای آن دوباره کلیک کنیم.

b . Encrypt With Password : با استفاده از این آپشن میتوانیم به سند ما پسورد دهم تا دیگر اشخاص نتواند به آن دسترسی پیدا کند.

c . Restrict Edition :برای معلومات بیشر به مینوی Review مراجعه کنید.

۲٫Inspect Document : این آپشن سند ما را برسی نموده و گزینه ها ی که در سند ما استفاده شده پیدا میکند و میتوانیم آنرا از سند ما حذف نمایم.

۳٫Check Accessibility : در این جا میتوانیم صلاحیت خود را در سند ببینیم.

.۴ Check Compatibility : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که سند ما با کدام ورژن های دیگر برنامه آفیس سازگاری داشته باشد.

۵٫ Versions :

Recover Unsaved Documentsa.a  :با استفاده از این آپشن میتوانیم سند های که ذخیره نشده و بسته شده باشد میتوانیم دوباره آنرا باز کنیم.

۶٫ Properties :با استفاده از این آپشن میتوانیم در مورد سند ما معلومات بدهیم

word1

NEW. : زا هدافتسا اب و مینک جرد ار دیدج هحفص کی میناوت یم نشپآ نیا د ر پرو گرام Word 2013صفحات آمادۀ وجود دارد که میتوانیم به آسانی از آنها استفاده کنیم.

البته از همین جا میتوانیم صفحات که قبلا ذخیره شده باشد میتوانیم آنها را دوباره باز کنیم.

Save : با استفاده از این آپشن میتوانیم سند ما را به شکل دایم به حافظه کامپیوتر ماذخیره کنیم.

Save As : این آپشن سند ما را به چندین جای و چندین نام ذخیره میکند.

Print : با استفاده از این آپشن میتوانیم سند خود را چاپ کنیم.
a . Copies :در این جا تعیین می کنیم که چند کپی از سند ما را چاپ شود.

Sitting

Print All Page : تمام صفحات سند ما را چاپ میکند.

Print Selection : تنها متن را که انتخاب کردیم چاپ می کند.

Print Current Page : در صفحه که موقعیت داریم تنها آن صفحه را چاپ میکند.

Custom Print : در جا میتوانیم صفحات را به شکل دلخواه چاپ کنیم یعنی با نوشته کردن شماره صفحه مورد نظر.

Share : با استفاده از این اپشن سند خود را میتوانیم در اینترنت پخش کنیم.

word2

Export : برای صادر کردن سند ما به دیگر فارمت ها استفاده میشود مانند فارمت Pdf .

Close : با استفاده از این آپشن میتوانیم سند خود را بسته کنیم.

Account :در این جا میتوانیم به Account ما در Microsoft داخل شویم و همچنان از این جا میتوانیم که رنگ برنامه ورد را تغییر بدهیم.

Option : دارین جا تمام اختیارات برنامه ورد است که با استفاده از این اختیارات میتوانیم برنامه ورد را به دلخواه خود بسازیم.

*********************************************

مینوی HOME :
با کلیک نمودن بالای مینوی Home گزینه های ذیل برای شما ظاهر میشود که با استفاده از آن ها میتوانیم کارهای مختلف و مهم را انجام بدهیم.

Clipboard
Font
Paragraph
Style
Editing

.۱ Clipboard :

  cut .a: توسط این کمند میتوانیم متن انتخاب شده را قطع نموده و به جای دیگر انتقال بدهیم البته متن قطع شده در Clipboard ذخیره میشود.

copy .b : توسط این کمند میتوانیم متن انتخاب شده را کاپی یا هم شکل آنرا بگیریم و البته متن کاپی شده نیز در Clipboard ذخیره میشود.

Format Painter : هر گاه بخواهیم فارمت یک متن را انتقال بدهیم از این آپشن استفاده میکنیم و البته متن که میخواهیم فارمت آنرا انتقال بدهیم اولا آنرا انتخاب نموده و بعدا Format Painter را کلیک می کنیم و بعدا متن را میخواهیم فارمت به انتقال کند انتخاب میکنیم.

paste .c : برای چسپاندن متن که قبلا انتخاب شده استفاده میشود یعنی عمل Cut و Copy ما را نشان میدهد.

word3

.۲ Font :
Font .a : با استفاده از این آپشن میتوانیم شکل متن انتخاب شده را تغییردهیم .

Font size .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم اندازه متن را تعیین کنیم.

Increase Font size .c  :از این جا میتوانیم اندازه متن را زیاد نمایم البته با کلیک نمودن.

Decrease Font Size .d  : از این جا میتوانیم اندازه متن را کم نمایم البته با کلیک نمودن.

Change Case .e: توسط این آپشن میتوانیم نوع متن ما را تعیین نمایم یعنی تعیین میکنیم متن ما به حروف بزرگ انگلیسی باشد و یا به حرف کوچک .

Clear All Formatting .f  :هر گاه ما به متن خود فارمت بدهیم توسط این آپشن میتوانیم تمام فارمت های آنرا از ببریم.

Bold .g   :این آپشن متن ما را دبل میسازد.

Italic .h  : این آپشن متن ما را به شکل مایل یا کج میسازد.

UnderLine . i: توسط این آپشن میتوانیم به زیر متن خود یک خط درج نمایم.

Strike  Throuse . j: توسط این آپشن میتوانیم در بین متن ما یک خط درج نمایم.

Subscript . k : این آپشن متن ما را به قاعده می آورد.

Superscript .l : این آپشن متن ما را به توان میبرد.

Text Effect .m : با استفاده از این آپشن میتوانیم به متن خود افکتهای زیبای بدهیم.

Highlighter .o : توسط این آپشن میتوانیم به عقب متن خود را رنگ بزنیم.

Font Color .p : توسط این آپشن می توانیم رنگ متن را تغییر بدهیم.

word4

.۳ Paragraph :
Bullets .a : یک Bulleted List را شروع می نماید که این لیست متشکل از اشکال میباشد و شما میتوانید با کلیک نمودن بالای آن اشکال مختلف را انتخاب کنید.

Numbering.b : یک لیست Numbered List را شروع می نماید که این لیست به اساس شماره , شماره گذاری میکند و با کلیک نمودن بالای آن میتوانید فرمت آنرا تغییر بدهید.

Multilevel List .c : این گزینه برای ما یک لیست چند طبقه را شروع مینماید.

  Alignment (Left, Center, Right) .d : این آپشن برای جابجایی متن درصفحه استفاده میشود یعنی طرف راست, چپ و مرکز صفحه میتوانیم متن ما را جابجایی کنیم.

Justify .e :این آپشن برای منظم کردن خطوط استفاده میشود .

 Increase Indent And Decease Indent .f :با استفاده از این آپشن میتوانیم فاصله پاراگراف را از اصل صفحه کم و زیاد نماییم.

Left To Right And Right To Left Text Direction .g : با استفاده از این آپشن میتوانیم مسیر خط را تعیین کنیم زبان های که از طرف راست نوشته میشود یعنی فارسی یا زبانی که از طرف چپ نوشته میشود مانند انگلیسی.

Sort .h : متن انتخاب شده را به اساس شماره یا حرف ترتیب مینماید البته باید در تیبل باشد.

Line And Paragraph Spacing .i : با استفاده از این آپشن میتوانیم فاصله هر خط و هر پاراگراف را تعیین نمایم.

Shading .j :این آپشن برای دادن رنگ برای تیبل ما استفاده میشود.

Borders .k : با استفاده از این آپشن میتوانیم چندین کار را انجام بدهیم مثلا میتوانیم در اطراف متن یک Box ایجاد کنیم یا میتوانیم به سمت مشخص خط ایجاد کنیم و یا یک Table ترسیم کنیم.

Show And Hide. l :توسط این آپشن میتوانیم ببینیم که پاراگراف ما در کدام قسمت ختم گردیده است البته اگر فعال باشد.

word5

Styles :
در این Frame ما میتوانیم Style های مختلف را برای متن ما انتخاب نماییم. قسمت Sample Style استایل های وجود دارد که مربوط خود مایکروسافت ورد میباشد که در هر Style نوع عنوان, نوع عنوان, نوع خط , رنگ خط , خلاصه همه Text Formatting  از قبل ترتیب گردیده و با کلیک نمودن بالای آن تطبیق می گردد البته اگر خواسته باشید که یک Style با ذوق خود ترتیب دهید میتوانید بالای Crate a Style کلیک نماید.

word6

.۵ Editing :

Find .a   : توسط این گزینه میتوانیم لغت و اصطلاح مورد نظر را دریافت کنیم برای این کار اولا بالای Find کلیک میکنیم و بعدا در قسمت Search Box کلمه مورد نظر ما را نوشته میکنیم.

word7

Replace .b : دستور Find و Replace مشابه هم میباشد چون توسط عملیه جستجو کلمه مورد نظر دریافت میشود و توسط دستور Replace آن کلمه تبدیل میگردد.
اولا در Find What عبارت که میخواهیم دریافت شود را نوشته میکنم و بعد از پیدا کردن کلمه مورد نظر در قسمت Replace With کلمه را نوشته می کنیم که با کلمه قبلی تبدیل گردد.

Select .b : برای انتخاب کردن استفاده میشود.

Select All: تمام محتویات سند ما را انتخاب میکند.

Select Object: تنها Object ها را انتخاب میکند مانند تصویر , اشکال .

     Select Text with Similar Formatting : این گزینه تمام متن ها ی ما را انتخاب میکند به استثنای ۱Object ها.

Selection Pan : این گزینه نام های Object ها را میاورد و میتوانیم Object ها را پنهان و یا حذف کنیم.

word8

*****************************************

مینوی Insert :

با کلیک نمودن بالای مینوی Insert در قسمت Toolbar اش گزینه های ذیل ظاهر
میگردد.

 Pages
Tables
Illustrations
Apps
Media
Links
Commands
Header & Footer
Text
Symbols

pages .1

Cover Page .a : با استفاده از این گزینه می توانیم برا ی سند یا کتاب های خود پوش های انتخاب نماییم که این پوش از قبل در پرو گرام ورد دیزاین شده است.

Blank Page .b : با استفاده از این آپشن میتوانیم صفحه خالی درج کنیم.

Page Break .c : برای رفتن به صفحه بعدی استفاده میشود یعنی اگر ما در نصف صفحه رسیده باشیم و بخواهیم به صفحه بعدی برویم از Page Break استفاده میکنیم.

wod9

قسمت دوم آموزش

قسمت سوم آموزش

3 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *